Velikonoční úklid za 5.000 Kč úplně zadarmo

Vymluv se z úklidu!

Buď originální ...a my se postaráme o umytá okna, čistou koupelnu, lesklou kuchyň, můžeme i vytepovat koberec, uklidíme i dětský pokoj a ložnici. Provoníme jarem a čistotou váš Domov. Pojď do toho s námi.

 

Jak soutěžit:

 1. Dej stránce ČISTĚ CZ "To se mi líbí" 
 2. Dej příspěvku se soutěží "To se mi líbí"
 3. Do komentáře příspěvku napiš, Proč máme uklidit zrovna Tobě, Tvé babičce, tchýni, tátovi, mámě pro radost nebo kamarádce k narozeninám ... vlož fotku ... buď  originální a Vyhraj úklid za 5.000 Kč !

O co se hraje:

 • úklid v hodnotě 5.000 Kč

Jak vypadá úklid za 5.000 Kč - soutěž 

 • ráno v sobotu 24.3. přijede tým ČISTĚ CZ  a moderátoři rádia Krokodýl
 • výhra obsahuje 20 hodin úklidu, dopravu, úklidové chemie a materiál 
 • soutěže se mohou účastnit pouze úklidy, které budou probíhat v Brně

Výčet prací souvisí s tím, co konkrétně potřebujete. Je možné vyčistit koberce...ale i umýt okna, vyšperkovat koupelnu, odstranit vodní kámen, ..., inspirujte se těmito službami.

PŘIHLÁSIT SE DO SOUTĚŽE

Pravidla soutěže "Velikonoční úklid úplně zadarmo", dále jen "Pravidla"

 • Organizátorem soutěže je společnost ČISTĚ CZ s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39500, se sídlem Tuřanka 351/41a, Brno, PSČ 627 00, IČO 262 48 018, dále jen „Organizátor soutěže”.
 • Soutěž probíhá od 1. 3. – 21. 3. 2018.
 • Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu. 

Pravidla 

 1. Dej stránce ČISTĚ CZ "To se mi líbí" 
 2. Dej příspěvku se soutěží "To se mi líbí"
 3. Do komentáře příspěvku napiš, Proč máme uklidit zrovna Tobě, Tvé babičce, tchýni, tátovi, mámě pro radost, kamarádce k narozeninám,  ... buď hlavně originální s Důvodem, vlož klidně fotku...

Vyhrává Nejoriginálnější KOMENTÁŘ pod soutěžním příspěvkem.

 • Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
 • Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného komentáře.
 • Plnění výhry bude probíhat výhradně ve městě Brně.

Výhra

 • V rámci soutěže je možné získat cenu: 1x úklid v hodnotě 5.000 Kč
 • Výherce soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu www.facebook.com/CISTECZ/, a to ve středu 21. 3. 2018  
 • Výhra bude vítězi plněna 24.3.2018.

Práva a povinnosti Organizátora soutěže

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/CISTECZ/.
 • Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
 • Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 24 hodin od vyhlášení výherce, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

 • neodpovídají zadanému tématu soutěže,
 • obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
 • by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
 • u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže.
 • O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
 • Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze organizátora a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 • Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Organizátor je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Závěrečná ustanovení

 • V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. 

V Brně, dne 1. 3. 2018