Velikonoční úklid úplně zadarmo

Splň si svůj sen a neuklízej. My na fotce ;) ti umyjeme okna, vydrhneme koupelnu, zbavíme vodního kámene, odmastíme kuchyň, vyčistíme spáry, vytepujeme sedačku, uklidíme dětské pokojen a provoníme jarem a čistotou váš domov. Pojď do toho s námi.

Jak soutěžit:

 • 1) Dej naší stránce "To se mi líbí" 
 • 2) Dej příspěvku "To se mi líbí"
 • 3) Do komentáře příspěvku napiš, proč máme uklidit zrovna tobě, tvé babičce, kamarádce, ...
 • VSTUP DO SOUTĚŽE

O co se hraje:

 • úklid v hodnotě 5.000 Kč

10.4. 2017 ti přijedeme uklidit. My dohlížíme na úklid a budujeme úklidovou službu ČISTĚ CZ - věř, že jsme to nejlepší.

Pravidla soutěže "Velikonoční úklid úplně zadarmo", dále jen "Pravidla"

 • Organizátorem soutěže je společnost ČISTĚ CZ s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39500, se sídlem Tuřanka 351/41a, Brno, PSČ 627 00, IČO 262 48 018, dále jen „Organizátor soutěže”.
 • Soutěž probíhá od 20. 3. – 7. 4. 2017.
 • Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu. 

Pravidla 

 • 1) Dát "To se mi líbí" stránce ČISTĚ CZ
 • 2) Dát "To se mi líbí" příspěvku se soutěží
 • 3) Do komentáře napsat, proč máme uklidit zrovna tobě, tvé babičce, kamarádce, ...

Vyhrává 1 nejoriginálnějších důvod pod soutěžním příspěvkem.

 • Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
 • Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného komentáře.
 • Plnění výhry bude probíhat výhradně na území města Brna.

Výhra

 • V rámci soutěže je možné získat cenu: 1x úklid v hodnotě 5.000 Kč
 • Výherce soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu www.facebook.com/CISTECZ/, a to v pátek 7. 4. 2017  
 • Výhra bude vítězi plněna 10.4.2017.

Práva a povinnosti Organizátora soutěže

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/CISTECZ/.
 • Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
 • Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídají za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 24 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

 • a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
 • b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
 • c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,
 • d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže.
 • O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
 • Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze organizátora a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 • Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Organizátor je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Závěrečná ustanovení

 • V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. 

V Brně, dne 20. 3. 2017